აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
დადგენილებები - 2012 წელი

დადგენილება N12 15.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 22 აგვისტოს N11 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ

დადგენილება N11 22.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის ფულადი სახსრების განაწილების შესახებ

დადგენილება N10 21.08 - არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების წესის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N9 13.08 - უმაღლესი სააჩევნო კომისიის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N8 13.08 - კომისიაში განცხადებებისა და საჩივრების შეტანის და განხილვის აღმწერ ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N7 13.08 - ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N6 07.08 - საოლქო კომისიებისათვსი ფულადი სახსრების განაწილების შესახებ

დადგენილება N5 07.08 - დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის ინსტრუქციის შესახებ

დადგენილება N4 07.08 - საარჩევნო კომისიაში განცხადებების და  საჩივრების შეტანის და განხილვის წესების აღმწერი ინსტრუქციის შესახებ

დადგენილება N3 03.08 - უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის არჩევნების გამართვისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N2 31.07 - კომპიუტერული უზრუნველყოფის დროებითი სამსახურის შექმნის შესახებ

დადგენილება N1 31.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016