აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2013 - 2015 წელი

2013 წელი

განკარგულება N1 04.01 - 2013 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 30.12 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2014 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 30.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიების 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების ვადაგასული საარჩევნო

დოკუმენტაციის განადგურების აქტის ცნობად მიღების შესახებ

 

2014 წელი

განკარგულება N1 29.12  დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2015 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

2015 წელი

განკარგულება N1 07.03   დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებზე და საშტატო განრიგი გათვალისწინებულ აპარატის თანამშრომლებზე გასაცემი დანამატის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N2 07.03  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ
 
განკარგულება N3 09.02 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N4 09.02 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N5 09.02  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N6 09.02 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N7 28.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N8 28.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N9 28.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ
 
განკარგულება N10 28.12    დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016