აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2017 - 2019 წელი

2017 წელი

განკარგულება N9 28.12 დანართი 1 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N8 25.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 07  ივნისის №2 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N7 11.09 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 დანართი5 დანართი6 დანართი7 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამსახურების დებულებების  დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 30.06 - ბეჭდისა და შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N5 30.06  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N4 30.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N3 23.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N2 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  2018 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N1 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

 

2018 წელი

განკარგულება N14 28.12 დანართი - - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N13 04.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის №6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N12 04.10 დანართი - საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის  ბეჭდისა და შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N11 04.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N10 04.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატში საჯარო რეესტრის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N9 04.10  დანართი -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N8 04.10  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ

განკარგულება N7 27.08 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის  სტრუქტურული ერთეულების დებულებების დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 27.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის  დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N5 24.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N4 04.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიების 2016 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ვადაგასული საარჩევნო დოკუმენტაციის  განადგურების აქტის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება N3 04.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N2 04.05 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამსახურების დებულებების  დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 11 სექტემბრის №7 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N1 16.01 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა,წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

2019 წელი

განკარგულება N7 25.12    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 25.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N5 25.12    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N4 16.10    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 27 მაისის №2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N3 14.06    დანართი -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N2 27.05    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N1 22.05    დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019-2020 წლების სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016