აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2017 წელი

განკარგულება N9 28.12 დანართი 1 -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N8 25.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 07  ივნისის №2 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N7 11.09 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 დანართი5 დანართი6 დანართი7 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამსახურების დებულებების  დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 30.06 - ბეჭდისა და შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N5 30.06  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N4 30.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N3 23.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N2 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  2018 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N1 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016