აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2020 წელი

განკარგულება N46 28.12 დანართი1 დანართი2 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021-2022 წლების სტრატეგიისა და 2021 წლის ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N45 28.12 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N44 14.11 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საარჩევნო ბიულეტენებისა და შემაჯამებელი ოქმების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N43 14.11 დანართი1 დანართი2 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენების ტექსტების დადგენის შესახებ

განკარგულება N42 14.11 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმების გამოყენების შესახებ

განკარგულება N41 14.11 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N40 25.10 - „საარჩევნო ბიულეტენებისა და შემაჯამებელი ოქმების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა დანიშვნის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისის 2020 წლის 20 ოქტომბრის №38 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N39 25.10 - სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებში, იზოლაციაში (კარანტინში, თვითიზოლაციაში) და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი მოქალაქეებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური ჯგუფების წევრებისა და ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N38 20.10 - საარჩევნო ბიულეტენებისა და შემაჯამებელი ოქმების დაბეჭდვის პროცესზე დამკვირვებელთა დანიშვნის თაობაზე

განკარგულება N37 19.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთის სახის დადგენის შესახებ

განკარგულება N36 19.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად ა.(ა).ი.პ. „რეგიონალური კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრი“ რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N35 19.10 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 - ბიულეტენების ტექსტის დადგენის შესახებ

განკარგულება N34 19.10  დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 დანართი5 დანართი6 დანართი7 დანართი8 დანართი9 დანართი10 დანართი11 დანართი12 დანართი13 დანართი14 დანართი15 დანართი16- ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ

განკარგულება N33 06.10 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 დანართი5 დანართი6 დანართი7 დანართი8 დანართი9 დანართი10 დანართი11 დანართი12 დანართი13 დანართი14 დანართი15 - ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ

განკარგულება N32 06.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ

განკარგულება N31 01.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად ა.(ა).ი.პ. „კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი“ რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N30 01.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის წესისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ“ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 25 სექტემბრის №27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N29 01.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ

განკარგულება N28 25.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად ა.(ა).ი.პ. „მშვიდობა, თანადგომა, სოლიდარობა“ რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N27 25.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის წესისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N26 20.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საარჩევნო პერიოდში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N25 20.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N24 17.09 - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისა და ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N23 17.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ

განკარგულება N22 17.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ელექტრონული წესით წარმოდგენის შესახებ

განკარგულება N21 06.09 დანართი - დამკვირვებლის რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N20 06.09 დანართი - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ დამკვირვებელთა შესახებ ინფორმაციის შინაარსისა და ფორმის (ანკეტის) დადგენის შესახებ 

განკარგულება N19 06.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის წარსადგენი პარტიული სიის სახის დადგენის შესახებ 

განკარგულება N18 06.09 - საწვავის ლიმიტისათვის ხარჯების გამოყოფის შესახებ

განკარგულება N17 06.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა და წევრთა შრომის ანაზღაურების გაცემისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N16 01.09 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანარათი4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ

განკარგულება N15 01.09 - ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების შესახებ 

განკარგულება N14 01.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატებისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური ოდენობის დადგენის 

განკარგულება N13 01.09  დანართი - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N12 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის საარჩევნო პერიოდში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული მოსამსახურეების რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N11 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისათვის პირად საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებისა და საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N10 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N9 18.08 დანართი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 10 ივლისის №5 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N8 18.08 დანართი - არასაარჩევნო პერიოდში პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა აკრედიტაციის დამატასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N7 18.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N6 31.07 - მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ 

განკარგულება N5 10.07 დანართი 1 დანართი 2 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის   ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ;

განკარგულება N4 25.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის №6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

განკარგულება N3 25.05  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 25.05  დანართი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის №5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N1 25.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016