აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2020 წელი

განკარგულება N28 25.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად ა.(ა).ი.პ. „მშვიდობა, თანადგომა, სოლიდარობა“ რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N27 25.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის წესისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N26 20.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საარჩევნო პერიოდში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N25 20.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N24 17.09 - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისა და ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N23 17.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ

განკარგულება N22 17.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ელექტრონული წესით წარმოდგენის შესახებ

განკარგულება N21 06.09 დანართი - დამკვირვებლის რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N20 06.09 დანართი - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ დამკვირვებელთა შესახებ ინფორმაციის შინაარსისა და ფორმის (ანკეტის) დადგენის შესახებ 

განკარგულება N19 06.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის წარსადგენი პარტიული სიის სახის დადგენის შესახებ 

განკარგულება N18 06.09 - საწვავის ლიმიტისათვის ხარჯების გამოყოფის შესახებ

განკარგულება N17 06.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა და წევრთა შრომის ანაზღაურების გაცემისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N16 01.09 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანარათი4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ

განკარგულება N15 01.09 - ნარკოლოგიური შემოწმების უფლების მინიჭების შესახებ 

განკარგულება N14 01.09 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატებისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური ოდენობის დადგენის 

განკარგულება N13 01.09  დანართი - საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N12 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის საარჩევნო პერიოდში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრების, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული მოსამსახურეების რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N11 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისათვის პირად საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებისა და საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N10 27.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N9 18.08 დანართი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 10 ივლისის №5 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N8 18.08 დანართი - არასაარჩევნო პერიოდში პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა აკრედიტაციის დამატასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N7 18.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N6 31.07 - მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ 

განკარგულება N5 10.07 დანართი 1 დანართი 2 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის   ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ;

განკარგულება N4 25.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის №6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

განკარგულება N3 25.05  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 25.05  დანართი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის №5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N1 25.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016