აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2009 წელი

უსკოს 2009 წლის განკარგულებები

განკარგულება №9 29.12  დანართი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საქმეთა ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება №8 29.12  დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N7 10.11  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიაში არსებული შენახვის ვადაგასული ზოგიერთი დოკუმენტაციის განადგურების შესახებ

განკარგულება N6 24.09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ

განკარგულება N5 24.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N4 12.01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბეჭდის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 12.01 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის #7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N2 12.01 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N1 12.01 დანართი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღრიცხვის  დამტკიცების შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016