აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს დადგენილებები - 2007 წელი

დადგენილება N7 27.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 16 მარტის # 1 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N6 27.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში იმ სამსახურებისა და საშტატო ნუსხის განსაზღვრის შესახებ, რომელთაც არ ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი

დადგენილება N5 25.04 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N4 25.04 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 16 მარტის # 1 დადგენილებით დამტკიცებულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N3 25.04 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2004 წლის 12 ნოემბრის # 32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N2 16.03 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N1 16.03 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016