აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2017 წელი

განკარგულება N1 15.02 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული  წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016