აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს დადგენილებები - 2004 წელი

დადგენილება N35 02.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის გაუქმებისა და რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N34 16.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის # 091 დადგენილებაში "ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების შესახებ" ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N33 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  არჩევნებისათვის კენჭისყრისა დღისა და  კენჭისყრის/არჩევნების შედეგების შეჯამებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პროცედურის  განსაზღვრის თაობაზე 

დადგენილება N32 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისთვის  ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N31 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N30 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N29 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ 

დადგენილება N28 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნების შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის გადაცემის წესის შესახებ

დადგენილება N27 13.06 - საზაფხულო  საძოვრებზე  გასული შუახევის, ხულოს და ქედის რაიონების ამომრჩევლების  არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების შესახებ

დადგენილება N26 13.06 - პრესისა  და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ შესაბამისი კომისიებისათვის განცხადებით მიმართვის  ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N25 12.06 - საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ სპეციალურ სიაში შესაყვანი საარჩევნო ადმინისტრაციის  მოხელეთა სიის შედგენის  ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N23 11.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისას წინასაარჩევნო აგიტაციისა და რეკლამის განთავსების წესის შესახებ

დადგენილება N22 11.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N21 10.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისას სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ ხმის მიცემის წესის შესახებ

დადგენილება N20 08.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრირებული   საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარმომადგენლების დანიშვნის ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N19 07.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისას გადასატანი ყუთის საშუალებით ხმის მიცემის უფლების მისაღებად ამომრჩევლის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიისათვის მიმართვის ვადის თაობაზე

დადგენილება N18 06.06 - ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების შესახებ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2004 წლის 1 ივნისის #091/2004 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N17 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2004 წლის 26 მაისის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N16 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების შესახებ 2004 წლის 1 ივნისის  # 09/2004 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

დადგენილება N15 03.06 - ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესის შესახებ

დადგენილება N14 03.06 - ინსტრუქციის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისს ჩასატარებელი არჩევნებისათვის ამომრჩევლის მოწმობის გაცემისა და ამომრჩევლის მოწმობის საშუალებით ხმის მიცემის წესის შესახებ, დამტკიცების თაობაზე.

დადგენილება N13 02.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად კანონით დადგენილი საბუთების არმქონე ამომრჩევლებისათვის ამომრჩევლის მოწმობის საფუძველზე ხმის მიცემის უფლების მინიჭების თაობაზე

დადგენილება N12 02.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, ამომრჩეველთა სიებისათვის ხელახალი რეგისტრაციის გავლის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე    

დადგენილება N11 01.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნების დაფინანსების გეგმაში (ხარჯთაღრიცხვაში) ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N10 01.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისს ჩასატარებელი არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტთა რიგითობის დადგენის შესახებ

დადგენილება N9 01.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების შესახებ

დადგენილება N9¹ 01.06 - ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების შესახებ

დადგენილება N8 31.05 - საინიციატივო ჯგუფების მიერ უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების წარდგენის ბოლო ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N7 31.05 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის სტატუსთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადების გაკეთების ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N6 30.05 - საუბნო საარჩევნო კომისიების შექმნის ბოლო ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N5 29.05 - ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფების საარჩევნო რეგისტრაციისათვის მიმართვის ბოლო ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N4 29.05 - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების დანიშვნის/არჩევის ბოლო ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N3 28.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის რეგისტრირებული პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ საარჩევნო კამპანიის ფონდის გახსნის  ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N2 27.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების დანიშვნის/არჩევის ბოლო ვადის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N1 26.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნების დაფინანსების გეგმის (ხარჯთაღრიცხვის) დამტკიცების  თაობაზე

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016