აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2005 - 2007 წელი

2005 წელი

განკარგულება N5 20.12 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის წევრების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა პრემიის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N4 21.10 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის წევრების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა პრემიის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N3 06.10 - აპარატის უფროსის თანამდებობაზე მუხრან კაკაბაძის ასარჩევად თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N2 06.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნად არჩილ მიქელაძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N1 06.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თამაზ შარმანაშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3 20.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

განკარგულება N2 10.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად რომან კვესიეიშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N1 10.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად თეიმურაზ ჭეიშვილის არჩევის შესახებ

 

2006 წელი

განკარგულება N8 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მივლინების ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N7 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის თანამშრომელთა მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N5 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N3 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საქმეთა ნომენკლატურის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N2 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ

განკარგულება N1 30.03 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის ქ. ჯიქიას არჩევის შესახებ

 

2007 წელი

განკარგულება N5 25.12 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N4 27.06 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიმდინარე ხარჯების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 27.06 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 25.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიმდინარე ხარჯების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N1 25.04 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016