აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2005 წელი

უსკოს 2005 წლის განკარგულებები

განკარგულება N5 20.12 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის წევრების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა პრემიის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N4 21.10 - უმაღლეს საარჩევნო კომისიის წევრების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა პრემიის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N3 06.10 - აპარატის უფროსის თანამდებობაზე მუხრან კაკაბაძის ასარჩევად თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N2 06.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნად არჩილ მიქელაძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N1 06.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თამაზ შარმანაშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3 20.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

განკარგულება N2 10.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად რომან კვესიეიშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N1 10.02 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად თეიმურაზ ჭეიშვილის არჩევის შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016