აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უბნები - 2012

საარჩევნო ოლქებში შემავალი საზღვრები და უბნები
 
უბნების მისამართები
 
 
საარჩევნო უბნების შემადგენლობა:
 
 
 
გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნები
ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016