აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2018 წელი

განკარგულება N14 28.12 დანართი - - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N13 04.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის №6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N12 04.10 დანართი - საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის  ბეჭდისა და შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N11 04.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N10 04.10 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატში საჯარო რეესტრის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N9 04.10  დანართი -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N8 04.10  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ

განკარგულება N7 27.08 დანართი1 დანართი2 დანართი3 დანართი4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის  სტრუქტურული ერთეულების დებულებების დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 27.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის  დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N5 24.08 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N4 04.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიების 2016 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ვადაგასული საარჩევნო დოკუმენტაციის  განადგურების აქტის ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება N3 04.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N2 04.05 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამსახურების დებულებების  დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 11 სექტემბრის №7 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N1 16.01 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა,წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

 

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016