აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
2016 წლის არჩევნები - ოლქები

2016 წლის 8 ოქტომბრის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის შექმნილი საარჩევნო ოლქების რუკები

უსკოს წარმომადგენლები საოლქო საარჩევნო კომისებში

2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში კანდიდატის წარსადგენად საჭირო მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური ოდენობა

ძირითადი და დამხმარე საოლქო საარჩევნო კომისიები

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრები

2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის

იმ შენობა-ნაგებობებისა და ადგილების ჩამონათვალი, რომლებზეც აკრძალულია/დაშვებულია საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსება და საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება/ჩატარება

2016 წლის არჩევნებისთვის შექმნილი საარჩევნო ოლქების საზღვრები

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016