აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

უსკო-ს შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ სარჩელი და განჩინება
17 ნოემბერი 2020

უსკო-ს შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ სარჩელი და განჩინება

განჩინება

სარჩელი

გადაწყვეტილება

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016