აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტებისათვის
14 სექტემბერი 2020

უმაღლესი საარჩევნო კომისია შეახსენებს პოლიტიკურ პარტიებს, საარჩევნო სიების შედგენისას გაითვალისწინონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მოთხოვნა ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ’’ (მუხლი 49, პუნქტი 5), რომლის თანახმადაც საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლად არ შეიძლება დაინიშნოს ამავე ან სხვა საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატი. 

ასევე დაუშვებელია ერთი და იმავე პირის შეყვანა სხვადასხვა პარტიულ სიაში (კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ, მუხლი 39, პუნქტი 5) თუ უმაღლესი საბჭოს არჩევნები იმართება საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ საერთო არჩევნებთან ერთად.

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016