აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2006 წელი

განკარგულება N8 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მივლინების ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N7 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 26.12 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის თანამშრომელთა მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N5 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N3 13.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საქმეთა ნომენკლატურის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N2 19.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ

განკარგულება N1 30.03 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის ქ. ჯიქიას არჩევის შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016