აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2007 წელი

განკარგულება N5 25.12 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N4 27.06 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიმდინარე ხარჯების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N3 27.06 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 25.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიმდინარე ხარჯების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N1 25.04 - საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016