აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2010 წელი

განკარგულება N7 29.12  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N6 29.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2009 წლის 29 დეკემბრის #9 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

განკარგულება N5 29.10   დანართი  - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N4 02.10 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3 02.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ

განკარგულება N2 02.03 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N1 02.03 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 11 სექტემბრის #52 განკარგულებით დამტკიცებულ მივლინების ფორმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016